જૂના સંસદભવનમાં ફોટો સેશન દરમિયાન ગુજરાતના સાંસદ નરહરિ આમીન અચાનક થઈ ગયા હતા બેભાન, તબિયતમાં સુધારો ફરીથી ફોટો સેશનમાં જોડાયા હતા

જૂના સંસદભવનમાં ફોટો સેશન દરમિયાન ગુજરાતના સાંસદ નરહરિ આમીન અચાનક થઈ ગયા હતા બેભાન, તબિયતમાં સુધારો ફરીથી ફોટો સેશનમાં જોડાયા હતા