ગુજરાત ચૂંટણી માટે ભાજપે બહાર પાડ્યું જાહેરનામું; 5 વર્ષમાં 20 લાખ નોકરીઓ, કોલેજ કરતી દીકરીઓને આપશે ઈ-સ્કૂટર

ગુજરાત ચૂંટણી માટે ભાજપે બહાર પાડ્યું જાહેરનામું; 5 વર્ષમાં 20 લાખ નોકરીઓ, કોલેજ કરતી દીકરીઓને આપશે ઈ-સ્કૂટર