ભાજપના નેતાઓને નહીં મળે સરકારી કાર હવેથી પોતાના જ વ્હીકલનો કરવો પડશે ઉપયોગ

ભાજપના નેતાઓને નહીં મળે સરકારી કાર હવેથી પોતાના જ વ્હીકલનો કરવો પડશે ઉપયોગ