અમદાવાદના નિકોલ વોર્ડના ભાજપના કોર્પોરેટર બળદેવ પટેલને ટીપી સ્કીમના અમલીકરણ બાબતે લોકોએ જાહેરમાં માર્યો માર, સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ

અમદાવાદના નિકોલ વોર્ડના ભાજપના કોર્પોરેટર બળદેવ પટેલને ટીપી સ્કીમના અમલીકરણ બાબતે લોકોએ જાહેરમાં માર્યો માર, સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ