ટાટાની રૂ. 7000 કરોડ રૂપિયામાં બિસલેરી બ્રાન્ડ ખરીદવાની તૈયારી; ટૂંક સમયમાં સોદો ફાઈનલ થવાની શક્યતા

ટાટાની રૂ. 7000 કરોડ રૂપિયામાં બિસલેરી બ્રાન્ડ ખરીદવાની તૈયારી; ટૂંક સમયમાં સોદો ફાઈનલ થવાની શક્યતા