લગ્નના છ વર્ષ બાદ બિપાશા બાસુ અને કરણ સિંહ ગ્રોવરના ઘરમાં ગુંજી ઉઠી કિલકારી; બિપાશા બાસુએ આપ્યો દીકરીને જન્મ

લગ્નના છ વર્ષ બાદ બિપાશા બાસુ અને કરણ સિંહ ગ્રોવરના ઘરમાં ગુંજી ઉઠી કિલકારી; બિપાશા બાસુએ આપ્યો દીકરીને જન્મ