હિંડનબર્ગ રિપોર્ટ વિવાદ વચ્ચે ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાન નેતન્યાહૂએ ગૌતમ અદાણીને હેન્ડઓવર કર્યું ‘પોર્ટ ઓફ હાઈફા’

હિંડનબર્ગ રિપોર્ટ વિવાદ વચ્ચે ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાન નેતન્યાહૂએ ગૌતમ અદાણીને હેન્ડઓવર કર્યું ‘પોર્ટ ઓફ હાઈફા’