બોગસ બિલિંગ મામલે ગુજરાત GST વિભાગની મોટી એક્શન: અમદાવાદ, સુરત સહિત મોટા શહેરોની 65 પેઢી પર પાડ્યા દરોડા

બોગસ બિલિંગ મામલે ગુજરાત GST વિભાગની મોટી એક્શન: અમદાવાદ, સુરત સહિત મોટા શહેરોની 65 પેઢી પર પાડ્યા દરોડા