અમદાવાદઃ ફોર્ચ્યૂનર ભટકાવી દરવાજો ખોલવો ભારે પડ્યો ‘બાપનો બગીચો’ કેસમાં બોપલ પોલીસે કરી સાતની ધરપકડ

અમદાવાદઃ ફોર્ચ્યૂનર ભટકાવી દરવાજો ખોલવો ભારે પડ્યો ‘બાપનો બગીચો’ કેસમાં બોપલ પોલીસે કરી સાતની ધરપકડ