ફિલ્મ રિવ્યુ ‘ભોલા’: અજય દેવગન અને તબ્બુની જબરદસ્ત એક્ટિંગ, એક્શનનો ઓવરડોઝ પરંતુ પૈસા વસૂલ ફિલ્મ

ફિલ્મ રિવ્યુ ‘ભોલા’: અજય દેવગન અને તબ્બુની જબરદસ્ત એક્ટિંગ, એક્શનનો ઓવરડોઝ પરંતુ પૈસા વસૂલ ફિલ્મ