ટૂંકસમયમાં 50 કરોડ ક્લબમાં શામેલ થશે ‘ભોલા’, અજય દેવગન અને તબુની એક્શન પેક્ડ ફિલ્મે પહેલા વિકએન્ડમાં કરી 44 કરોડથી વધારેની કમાણી

ટૂંકસમયમાં 50 કરોડ ક્લબમાં શામેલ થશે ‘ભોલા’, અજય દેવગન અને તબુની એક્શન પેક્ડ ફિલ્મે પહેલા વિકએન્ડમાં કરી 44 કરોડથી વધારેની કમાણી