ભોજપુરી એક્ટ્રેસ અક્ષરા સિંહના કાર્યક્રમમાં ભીડ થઇ બેકાબૂ; નારાજ થઇ એક્ટ્રેસે સ્ટેજ છોડતા લોકોએ કરી પથ્થરવાળી

ભોજપુરી એક્ટ્રેસ અક્ષરા સિંહના કાર્યક્રમમાં ભીડ થઇ બેકાબૂ; નારાજ થઇ એક્ટ્રેસે સ્ટેજ છોડતા લોકોએ કરી પથ્થરવાળી