રાહુલ ગાંધીએ કાશ્મીરના કઠુઆથી ચાલુ વરસાદ વચ્ચે શરુ કરી ‘ભારત જોડો યાત્રા’, બ્લેક જેકેટ પહેરીને જોવા મળ્યા

રાહુલ ગાંધીએ કાશ્મીરના કઠુઆથી ચાલુ વરસાદ વચ્ચે શરુ કરી ‘ભારત જોડો યાત્રા’, બ્લેક જેકેટ પહેરીને જોવા મળ્યા