કન્યાકુમારીથી શરૂ થયેલી ભારત જોડો યાત્રાનું આજે શ્રીનગરના શેર-એ-કાશ્મીર સ્ટેડિયમમાં સમાપન, 145 દિવસમાં 4000 કિમી ચાલ્યા રાહુલ ગાંધી, લાલચોકમાં ફરકાવ્યો તિરંગો

કન્યાકુમારીથી શરૂ થયેલી ભારત જોડો યાત્રાનું આજે શ્રીનગરના શેર-એ-કાશ્મીર સ્ટેડિયમમાં સમાપન, 145 દિવસમાં 4000 કિમી ચાલ્યા રાહુલ ગાંધી, લાલચોકમાં ફરકાવ્યો તિરંગો