દુનિયાની પહેલી નેઝલ વેક્સિનને મળી ગઈ મંજૂરી, ભારત બાયોટેકની આ વેક્સિન બૂસ્ટર ડોઝ તરીકે લાગશે, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં મળશે

દુનિયાની પહેલી નેઝલ વેક્સિનને મળી ગઈ મંજૂરી, ભારત બાયોટેકની આ વેક્સિન બૂસ્ટર ડોઝ તરીકે લાગશે, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં મળશે