બેન્જામિન નેતન્યાહુએ છઠ્ઠીવાર ઈઝરાયેલના વડપ્રધાન તરીકે લીધા શપથ, પીએમ મોદીએ પાઠવી શુભેરછા

બેન્જામિન નેતન્યાહુએ છઠ્ઠીવાર ઈઝરાયેલના વડપ્રધાન તરીકે લીધા શપથ, પીએમ મોદીએ પાઠવી શુભેરછા