બાંગ્લાદેશે કોહલી પર લગાવ્યો નકલી ફિલ્ડિંગનો આરોપ; કહ્યું ‘જો અમ્પાયરોએ આ તરફ ધ્યાન આપ્યું હોત તો મેચનું પરિણામ કંઇક અલગ હોત’

બાંગ્લાદેશે કોહલી પર લગાવ્યો નકલી ફિલ્ડિંગનો આરોપ; કહ્યું ‘જો અમ્પાયરોએ આ તરફ ધ્યાન આપ્યું હોત તો મેચનું પરિણામ કંઇક અલગ હોત’