ગુજરાતમાં નવી સરકાર બન્યા પછી નવા નિયમો: મંત્રીઓ અને અધિકારીઓ માટે પણ કેબિનેટ બેઠકમાં મોબાઈલ લઇ જવા પર પ્રતિબંધ

ગુજરાતમાં નવી સરકાર બન્યા પછી નવા નિયમો: મંત્રીઓ અને અધિકારીઓ માટે પણ કેબિનેટ બેઠકમાં મોબાઈલ લઇ જવા પર પ્રતિબંધ