વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ‘સ્વચ્છ ભારત અભિયાન’થી પ્રેરિત ફિલ્મ ‘બાલ નરેન’ નો પ્રોમો રીલીઝ; રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ પર થશે રીલીઝ