સુરતમાં આજથી બે દિવસ બાબા બાગેશ્વરનો દિવ્ય દરબાર, લોખંડી સુરક્ષા વચ્ચે લિંબાયત વિસ્તારના નીલગીરી ગ્રાઉન્ડમાં સાંજે શરુ થશે આચાર્ય ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનો દરબાર

સુરતમાં આજથી બે દિવસ બાબા બાગેશ્વરનો દિવ્ય દરબાર, લોખંડી સુરક્ષા વચ્ચે લિંબાયત વિસ્તારના નીલગીરી ગ્રાઉન્ડમાં સાંજે શરુ થશે આચાર્ય ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનો દરબાર