‘એવેન્જર્સ’ના એક્ટર જેરેમી રેનરનો હિમવર્ષા દરમિયાન સ્નો પ્લોઈંગ કરતા થયો અકસ્માત, સર્જરી બાદ ICUમાં શિફ્ટ થયા હજી પણ હાલત ગંભીર

‘એવેન્જર્સ’ના એક્ટર જેરેમી રેનરનો હિમવર્ષા દરમિયાન સ્નો પ્લોઈંગ કરતા થયો અકસ્માત, સર્જરી બાદ ICUમાં શિફ્ટ થયા હજી પણ હાલત ગંભીર