ઓસ્ટ્રેલિયામાં 6 દિવસના સર્ચ ઓપરેશન પછી મળી ખોવાયેલી ખતરનાક રેડિયોએક્ટિવ કેપ્સ્યુલ, જાહેર કરવામાં આવી હતી ચેતવણી

ઓસ્ટ્રેલિયામાં 6 દિવસના સર્ચ ઓપરેશન પછી મળી ખોવાયેલી ખતરનાક રેડિયોએક્ટિવ કેપ્સ્યુલ, જાહેર કરવામાં આવી હતી ચેતવણી