પાઈડ બોલ અજગર નામની બ્રીડના અજગરના શરીર પર જોવા મળે છે સ્માઈલી ફેસ જેવો આકાર, 6000 ડોલરમાં વેચાઈ રહ્યો છે આ અનોખો અને દુર્લભ અજગર

પાઈડ બોલ અજગર નામની બ્રીડના અજગરના શરીર પર જોવા મળે છે સ્માઈલી ફેસ જેવો આકાર, 6000 ડોલરમાં વેચાઈ રહ્યો છે આ અનોખો અને દુર્લભ અજગર