આસામમાં બાળ લગ્ન વિરુદ્ધ સીએમ હિમંતા બિસ્વાની મોટી કાર્યવાહી, પોલીસે 24 કલાકમાં કરી 2044 લોકોની ધરપકડ

આસામમાં બાળ લગ્ન વિરુદ્ધ સીએમ હિમંતા બિસ્વાની મોટી કાર્યવાહી, પોલીસે 24 કલાકમાં કરી 2044 લોકોની ધરપકડ