આસામના સીએમ હિમંત બિસ્વા સરમાએ કોંગ્રેસને ગણાવ્યા ‘આજના મુઘલ’, કહ્યું- ‘મારો સંકલ્પ રાજ્યના તમામ મદરેસાઓ બંધ કરવાનો છે, શિક્ષણ માટે સ્કૂલ છે’

આસામના સીએમ હિમંત બિસ્વા સરમાએ કોંગ્રેસને ગણાવ્યા ‘આજના મુઘલ’, કહ્યું- ‘મારો સંકલ્પ રાજ્યના તમામ મદરેસાઓ બંધ કરવાનો છે, શિક્ષણ માટે સ્કૂલ છે’