અશનીર ગ્રોવરે ઉબેર ઈન્ડિયાના ચીફની ઉડાવી મજાક; કહ્યું ‘ચંદ્રમા નહિ પૃથ્વી પર પોતાની સેવા સુધારવામાં ધ્યાન આપે’

અશનીર ગ્રોવરે ઉબેર ઈન્ડિયાના ચીફની ઉડાવી મજાક; કહ્યું ‘ચંદ્રમા નહિ પૃથ્વી પર પોતાની સેવા સુધારવામાં ધ્યાન આપે’