જમ્મુ કાશ્મીરમાં LOC પર સર્ચ ઓપરેશન માટે નીકળેલા સેનાના જવાનોની ગાડી લપસીને ઊંડી ખીણમાં પડી, 3 જવાનો શહીદ

જમ્મુ કાશ્મીરમાં LOC પર સર્ચ ઓપરેશન માટે નીકળેલા સેનાના જવાનોની ગાડી લપસીને ઊંડી ખીણમાં પડી, 3 જવાનો શહીદ