તિરંગાના જૂતા પહેરવા બદલ ખરાબ રીતે ટ્રોલ થયા ફેમસ સિંગર એપી ધિલ્લોન; લોકોએ ગુસ્સે થઇ કહ્યું ‘આવા છપરી સેલેબ્સના ચહેરા પર ચંપલ પડે’

તિરંગાના જૂતા પહેરવા બદલ ખરાબ રીતે ટ્રોલ થયા ફેમસ સિંગર એપી ધિલ્લોન; લોકોએ ગુસ્સે થઇ કહ્યું ‘આવા છપરી સેલેબ્સના ચહેરા પર ચંપલ પડે’