13 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ વર્લ્ડવાઈડ રિલીઝ થશે અંશુમાન ઝાની ફિલ્મ ‘લક્કડબગ્ગા’, મિલિંદ સોમન અને રિદ્ધિ ડોગરા પણ જોવા મળશે

13 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ વર્લ્ડવાઈડ રિલીઝ થશે અંશુમાન ઝાની ફિલ્મ ‘લક્કડબગ્ગા’, મિલિંદ સોમન અને રિદ્ધિ ડોગરા પણ જોવા મળશે