અનિલકપુરે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં લખન, AK, મી.ઈન્ડીયા, જકકાસ જેવા શબ્દોનો તેની સંમતી વગર ઉપયોગ કરવા સામે પ્રતિબંધ લગાવવા કહ્યું

અનિલકપુરે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં લખન, AK, મી.ઈન્ડીયા, જકકાસ જેવા શબ્દોનો તેની સંમતી વગર ઉપયોગ કરવા સામે પ્રતિબંધ લગાવવા કહ્યું