અનંતનાગ એન્કાઉન્ટર: કોકરનાગના જંગલોમાં છુપાયેલા ત્રણ આતંકીઓને સુરક્ષા દળોએ ચારેબાજુથી ઘેર્યા: સમગ્ર વિસ્તાર પર નજર રાખવા ડ્રોનની મદદ

અનંતનાગ એન્કાઉન્ટર: કોકરનાગના જંગલોમાં છુપાયેલા ત્રણ આતંકીઓને સુરક્ષા દળોએ ચારેબાજુથી ઘેર્યા: સમગ્ર વિસ્તાર પર નજર રાખવા ડ્રોનની મદદ