દૂધના પેકેટમાંથી ઓછી ફેટ વાળું દૂધ મળી આવતા ફૂડ સેફટી વિભાગની ટીમે અમૂલને 8.24 લાખ અને મધર ડેરીને રૂ. 7.10 લાખનો દંડ ફટકાર્યો

દૂધના પેકેટમાંથી ઓછી ફેટ વાળું દૂધ મળી આવતા ફૂડ સેફટી વિભાગની ટીમે અમૂલને 8.24 લાખ અને મધર ડેરીને રૂ. 7.10 લાખનો દંડ ફટકાર્યો