અમૂલે બગાડ્યું સામાન્ય લોકોનું બજેટ: ફુલ ક્રીમ દૂધ 3 અને ભેંસનું દૂધ 5 રૂપિયા મોંઘુ થયું, નવી કિંમતો આજથી લાગુ

અમૂલે બગાડ્યું સામાન્ય લોકોનું બજેટ: ફુલ ક્રીમ દૂધ 3 અને ભેંસનું દૂધ 5 રૂપિયા મોંઘુ થયું, નવી કિંમતો આજથી લાગુ