મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને સ્ટ્રોમ વોટરલાઈનમાં ટ્રીટ કર્યા વગરનું પાણી છોડતા અમદાવાદના 571 ઈન્ડસ્ટ્રીયલ કનેકશન કાપ્યા, સૌથી વધુ દાણીલીમડા-બહેરામપુરામાં કનેક્શન કપાયા

મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને સ્ટ્રોમ વોટરલાઈનમાં ટ્રીટ કર્યા વગરનું પાણી છોડતા અમદાવાદના 571 ઈન્ડસ્ટ્રીયલ કનેકશન કાપ્યા, સૌથી વધુ દાણીલીમડા-બહેરામપુરામાં કનેક્શન કપાયા