એમેઝોનનો મોટો નિર્ણયઃ એડટેક પછી કંપની હવે ભારતમાં ફૂડ ડિલિવરી બિઝનેસ બંધ કરશે, 29 ડિસેમ્બરથી નહીં મળે સર્વિસ

એમેઝોનનો મોટો નિર્ણયઃ એડટેક પછી કંપની હવે ભારતમાં ફૂડ ડિલિવરી બિઝનેસ બંધ કરશે, 29 ડિસેમ્બરથી નહીં મળે સર્વિસ