યમનની રાજધાની સનામાં આવેલું અલ-હુતૈબ નામનું એકમાત્ર એવું ગામ જ્યાં ક્યારેય વરસાદ પડતો નથી

યમનની રાજધાની સનામાં આવેલું અલ-હુતૈબ નામનું એકમાત્ર એવું ગામ જ્યાં ક્યારેય વરસાદ પડતો નથી