અક્ષય કુમારે નોર્થ અમેરિકા ટુરના પ્રોમોમાં ભારતના નકશા પર મુક્યો પગ; વિડીયો જોઈ ટ્રોલ કરતા લોકોએ કહ્યું ‘થોડી તો શરમ કરો’

અક્ષય કુમારે નોર્થ અમેરિકા ટુરના પ્રોમોમાં ભારતના નકશા પર મુક્યો પગ; વિડીયો જોઈ ટ્રોલ કરતા લોકોએ કહ્યું ‘થોડી તો શરમ કરો’