અમદાવાદથી દિલ્હી જઈ રહેલી આકાસા એરલાઈન્સની ફ્લાઈટ પક્ષી સાથે અથડાઈ, મોટી દુર્ઘટના ટળી

અમદાવાદથી દિલ્હી જઈ રહેલી આકાસા એરલાઈન્સની ફ્લાઈટ પક્ષી સાથે અથડાઈ, મોટી દુર્ઘટના ટળી