યુએઇથી કેરળ આવી રહેલી એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસની ફ્લાઇટના એન્જિનમાં લાગી આગ, અબૂ ધાબી એરપોર્ટ પર ઈમરજન્સી લેન્ડીંગ, બધા યાત્રી સુરક્ષિત

યુએઇથી કેરળ આવી રહેલી એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસની ફ્લાઇટના એન્જિનમાં લાગી આગ, અબૂ ધાબી એરપોર્ટ પર ઈમરજન્સી લેન્ડીંગ, બધા યાત્રી સુરક્ષિત