કોરોનાં વધતા કેસોની વચ્ચે અમદાવાદ કાંકરિયા કાર્નિવલના સમયમાં ફેરફાર; સાંજે 4.30 વાગે થશે શરુ, રાતે 10 ની જગ્યાએ 9 વાગ્યા સુધી જ ચાલશે કાર્યક્રમો

કોરોનાં વધતા કેસોની વચ્ચે અમદાવાદ કાંકરિયા કાર્નિવલના સમયમાં ફેરફાર; સાંજે 4.30 વાગે થશે શરુ, રાતે 10 ની જગ્યાએ 9 વાગ્યા સુધી જ ચાલશે કાર્યક્રમો