કેન્દ્ર સરકારની જેમ AMCએ બજેટમાં રોડ, ગટર, પાણી જેવી સુવિધાઓ માટે માંગ્યા અમદાવાદીઓના સૂચન; જાહેર કર્યું ઈમેલ આઈડી- ‘amcbudget2023@gmail.com’

કેન્દ્ર સરકારની જેમ AMCએ બજેટમાં રોડ, ગટર, પાણી જેવી સુવિધાઓ માટે માંગ્યા અમદાવાદીઓના સૂચન; જાહેર કર્યું ઈમેલ આઈડી- ‘[email protected]