નોકરિયાત વર્ગ માટે સારા સમાચાર: 30 જાન્યુઆરીથી અમદાવાદમાં સવારે 7થી રાતના 10 વાગ્યા સુધી ચાલશે મેટ્રો, દર 15 મિનિટે મળશે ટ્રેન

નોકરિયાત વર્ગ માટે સારા સમાચાર: 30 જાન્યુઆરીથી અમદાવાદમાં સવારે 7થી રાતના 10 વાગ્યા સુધી ચાલશે મેટ્રો, દર 15 મિનિટે મળશે ટ્રેન