અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગુજરાતના ઇતિહાસના સૌથી મોટા 1400 કરોડના ક્રિકેટ સટ્ટાનો પર્દાફાસ્ટ કર્યો, બે આરોપી સામે LOC નોટિસ જાહેર

અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગુજરાતના ઇતિહાસના સૌથી મોટા 1400 કરોડના ક્રિકેટ સટ્ટાનો પર્દાફાસ્ટ કર્યો, બે આરોપી સામે LOC નોટિસ જાહેર