અમદાવાદમાં 9-10 ફેબ્રુઆરીએ યોજાશે ભારતની પહેલી U-20 સિટી શેરપા મિટીંગ, 35થી વધુ દેશોના ડેલિગેટસનું આજથી શહેરમાં આગમન

અમદાવાદમાં 9-10 ફેબ્રુઆરીએ યોજાશે ભારતની પહેલી U-20 સિટી શેરપા મિટીંગ, 35થી વધુ દેશોના ડેલિગેટસનું આજથી શહેરમાં આગમન