મહારાષ્ટ્રના જાલનામાં અનામતની માગ પર હિંસા, જાલના-બીડથી લાતુર સુધી બંધ, મરાઠા સંગઠનોએ મુંબઈમાં ઈમરજન્સી બેઠક બોલાવી

મહારાષ્ટ્રના જાલનામાં અનામતની માગ પર હિંસા, જાલના-બીડથી લાતુર સુધી બંધ, મરાઠા સંગઠનોએ મુંબઈમાં ઈમરજન્સી બેઠક બોલાવી