આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહેલા પાકિસ્તાનમાં ટોયોટા પછી હવે સુઝુકી પણ બંધ કરશે પ્રોડક્શન પ્લાન્ટ

આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહેલા પાકિસ્તાનમાં ટોયોટા પછી હવે સુઝુકી પણ બંધ કરશે પ્રોડક્શન પ્લાન્ટ