પ્રભાસની નવી ફિલ્મની જાહેરાત, પુરુષોત્તમ રામ બાદ હવે ફિલ્મ ‘Kannappa’ માં ભગવાન શિવના અવતારમાં જોવા મળશે અભિનેતા!

પ્રભાસની નવી ફિલ્મની જાહેરાત, પુરુષોત્તમ રામ બાદ હવે ફિલ્મ ‘Kannappa’ માં ભગવાન શિવના અવતારમાં જોવા મળશે અભિનેતા!