માતા હીરાબાને અંતિમ વિદાય આપી પોતાના કર્તવ્ય પર પાછા ફર્યા PM નરેન્દ્ર મોદી; કોલકાતામાં વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા વંદે ભારત ટ્રેનને આપી લીલી ઝંડી

માતા હીરાબાને અંતિમ વિદાય આપી પોતાના કર્તવ્ય પર પાછા ફર્યા PM નરેન્દ્ર મોદી; કોલકાતામાં વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા વંદે ભારત ટ્રેનને આપી લીલી ઝંડી