બિગ બોસ 16 પછી અબ્દુ રોઝિકના હાથે લાગ્યો બીજો મોટો શો, હવે ઇન્ટરનેશનલ શો ‘બિગ બ્રધર’માં આવશે નજર

બિગ બોસ 16 પછી અબ્દુ રોઝિકના હાથે લાગ્યો બીજો મોટો શો, હવે ઇન્ટરનેશનલ શો ‘બિગ બ્રધર’માં આવશે નજર