આફ્રિકન યુનિયન બન્યું G20નું કાયમી સભ્ય, પીએમએ આફ્રિકન યુનિયનના પ્રમુખને પણ ગળે લગાવ્યા અને અભિનંદન પાઠવ્યા

આફ્રિકન યુનિયન બન્યું G20નું કાયમી સભ્ય, પીએમએ આફ્રિકન યુનિયનના પ્રમુખને પણ ગળે લગાવ્યા અને અભિનંદન પાઠવ્યા